Activity / Tithi Calendar

« January 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 
 1
!

Magasar Vad 11
2
! $

Magasar Vad 12
3
!

Magasar Vad 13
4
!

Magasar Vad 14
5


Magasar Vad 15
6


Posh Sud 1
7
$

Posh Sud 1
8


Posh Sud 2
9
$

Posh Sud 3
10


Posh Sud 4
11


Posh Sud 5
12
!

Posh Sud 6
13
$ @

Posh Sud 7
14


Posh Sud 8
15
!

Posh Sud 9
16


Posh Sud 10
17
!

Posh Sud 11
18
$

Posh Sud 12
19


Posh Sud 13
20
!

Posh Sud 14
21
! $

Posh Sud 15
22


Posh Vad 2
23


Posh Vad 3
24


Posh Vad 4
25
! $

Posh Vad 5
26


Posh Vad 6
27
@

Posh Vad 7
28
$

Posh Vad 8
29


Posh Vad 9
30


Posh Vad 10
31
!

Posh Vad 11
 

       - Tithi, $ - Shubh Din, ! - Jain Event, @ - Samayik (MSJS)

Date Tithi
1   Magasar Vad 11: Shri Parshvanath Bhagwan Diksha Kalyanak
2   Magasar Vad 12: Shri Chandraprabhu Swami Bhagwan Janma Kalyanak
3   Magasar Vad 13: Shri Chandraprabhu Swami Bhagwan Diksha Kalyanak
4   Magasar Vad 14: Shri Sheetalnath Bhagwan Kevalgyan Kalyanak
5   Magasar Vad 15:
6   Posh Sud 1:
7   Posh Sud 1:
8   Posh Sud 2:
9   Posh Sud 3:
10   Posh Sud 4:
11   Posh Sud 5:
12   Posh Sud 6: Shri Vimalnath Bhagwan Kevalgyan Kalyanak
13   Posh Sud 7:
14   Posh Sud 8:
15   Posh Sud 9: Shri Shantinath Bhagwan Kevalgyan Kalyanak
16   Posh Sud 10:
17   Posh Sud 11: Shri Ajitnath Bhagwan Kevalgyan Kalyanak
18   Posh Sud 12:
19   Posh Sud 13:
20   Posh Sud 14: Shri Abhinandan Swami Bhagwan Kevalgyan Kalyanak
21   Posh Sud 15: Shri Dharmanath Bhagwan Kevalgyan Kalyanak
22   Posh Vad 2:
23   Posh Vad 3:
24   Posh Vad 4:
25   Posh Vad 5: Shri Padmaprabha Bhagwan Chyavan Kalyanak
26   Posh Vad 6:
27   Posh Vad 7:
28   Posh Vad 8:
29   Posh Vad 9:
30   Posh Vad 10:
31   Posh Vad 11: Shri Sheetalnath Bhagwan Janma Kalyanak
Today's Melbourne Times
Sunrise 06:22
Sunset 20:38
Navkarshi 07:10
Porshi 09:56
Sadh Porshi 11:27
Purimaddha 13:30
Avaddha 17:04

 

Upcoming Tithis

28 January 2019
3 February 2019
10 February 2019
13 February 2019
Summary: Shri Ajitnath Bhagwan Janma Kalyanak
18 February 2019
26 February 2019
5 March 2019
Summary: Shri Vasupujya Swami Bhagwan Janma Kalyanak
11 March 2019
14 March 2019
Summary: Shri Sambhavnath Bhagwan Chyavan Kalyanak
20 March 2019
Summary: Chaumasi Chaudas
28 March 2019
Summary: Varshitap Prarambh / Shri Aadinath Bhagwan Janm & Diksha Kalyanak
4 April 2019
10 April 2019
13 April 2019
18 April 2019
27 April 2019
3 May 2019
Summary: Shri Anantnath Bhagwan Janma Kalyanak
9 May 2019
12 May 2019
Summary: Shri Sumatinath Bhagwan Janma Kalyanak / Shri Abhinandan Swami Bhagwan Nirvan Kalyanak
17 May 2019
27 May 2019
Summary: Shri Munisuvrat Swami Bhagwan Janma Kalyanak
2 June 2019
Summary: Shri Shantinath Bhagwan Diksha Kalyanak
7 June 2019
10 June 2019
16 June 2019
25 June 2019
1 July 2019
7 July 2019
9 July 2019
Summary: Shri Neminath Bhagwan Nirvan Kalyanak
15 July 2019
Summary: Chaumasi Chaudas / Chaaturmaas Prarambh / Shri Vasupujya Swami Bhagwan Nirvan Kalyanak
25 July 2019
Summary: Shri Naminath Bhagwan Janma Kalyanak
31 July 2019
5 August 2019
Summary: Shri Neminath Bhagwan Diksha Kalyanak
8 August 2019
14 August 2019
24 August 2019
Summary: Shri Suparshvanath Bhagwan Chyavan Kalyanak
29 August 2019
3 September 2019
6 September 2019
13 September 2019
22 September 2019
27 September 2019
3 October 2019
6 October 2019
12 October 2019
21 October 2019
27 October 2019
Summary: Kaali Chaudas

 

Upcoming Jain Events

21 January 2019
Summary: Shri Dharmanath Bhagwan Kevalgyan Kalyanak
25 January 2019
Summary: Shri Padmaprabha Bhagwan Chyavan Kalyanak
31 January 2019
Summary: Shri Sheetalnath Bhagwan Janma Kalyanak
1 February 2019
Summary: Shri Sheetalnath Bhagwan Diksha Kalyanak
2 February 2019
Summary: Meru Teras / Shri Aadinath Bhagwan Nirvan Kalyanak
4 February 2019
Summary: Shri Shreyanshnath Bhagwan Kevalgyan Kalyanak
7 February 2019
Summary: Shri Abhinandan Swami Bhagwan Janma Kalyanak / Shri Vasupujya Swami Bhagwan Kevalgyan Kalyanak
8 February 2019
Summary: Shri Vimalnath Bhagwan Janma Kalyanak / Shri Dharmanath Bhagwan Janma Kalyanak
9 February 2019
Summary: Shri Vimalnath Bhagwan Diksha Kalyanak
13 February 2019
Summary: Shri Ajitnath Bhagwan Janma Kalyanak
14 February 2019
Summary: Shri Ajitnath Bhagwan Diksha Kalyanak
16 February 2019
Summary: Shri Abhinandan Swami Bhagwan Diksha Kalyanak / Shri Dharmanath Bhagwan Diksha Kalyanak
24 February 2019
Summary: Shri Suparshvanath Bhagwan Kevalgyan Kalyanak
25 February 2019
Summary: Shri Suparshvanath Bhagwan Nirvan Kalyanak / Shri Chandraprabhu Swami Bhagwan Kevalgyan Kalyanak
27 February 2019
Summary: Shri Suvidhinath Bhagwan Chyavan Kalyanak
2 March 2019
Summary: Shri Aadinath Bhagwan Kevalgyan Kalyanak
3 March 2019
Summary: Shri Shreyanshnath Bhagwan Janma Kalyanak
4 March 2019
Summary: Shri Shreyanshnath Bhagwan Diksha Kalyanak
5 March 2019
Summary: Shri Vasupujya Swami Bhagwan Janma Kalyanak
6 March 2019
Summary: Shri Vasupujya Swami Bhagwan Diksha Kalyanak
8 March 2019
Summary: Shri Aranath Bhagwan Chyavan Kalyanak
10 March 2019
Summary: Shri Mallinath Bhagwan Chyavan Kalyanak
12 March 2019
Summary: Atthai Prarambh
14 March 2019
Summary: Shri Sambhavnath Bhagwan Chyavan Kalyanak
18 March 2019
Summary: Chha Gaau Ni Yatra (Palitana) / Shri Mallinath Bhagwan Nirvan Kalyanak / Shri Munisuvrat Swami Bhagwan Diksha Kalyanak
20 March 2019
Summary: Chaumasi Chaudas
24 March 2019
Summary: Shri Parshvanath Bhagwan Chyavan & Kevalgyan Kalyanak
25 March 2019
Summary: Shri Chandraprabhu Swami Bhagwan Chyavan Kalyanak
28 March 2019
Summary: Varshitap Prarambh / Shri Aadinath Bhagwan Janm & Diksha Kalyanak
11 April 2019
Summary: Shri Ajitnath Bhagwan Nirvan Kalyanak / Shri Sambhavnath Bhagwan Nirvan Kalyanak / Shri Anantnath Bhagwan Nirvan Kalyanak
12 April 2019
Summary: Oli Prarambh
14 April 2019
Summary: Shri Sumatinath Bhagwan Nirvan Kalyanak / Shri Padmaprabha Bhagwan Nirvan Kalyanak
15 April 2019
Summary: Shri Sumatinath Bhagwan Kevalgyan Kalyanak / Shri Padmaprabha Bhagwan Kevalgyan Kalyanak
17 April 2019
Summary: Shri Mahavirswami Bhagwan Janm Kalyanak
19 April 2019
Summary: Shri Siddhachalji Maha Yatra (Chaitri Poonam)
20 April 2019
Summary: Shri Kunthunath Bhagwan Nirvan Kalyanak
21 April 2019
Summary: Shri Sheetalnath Bhagwan Nirvan Kalyanak
24 April 2019
Summary: Shri Kunthunath Bhagwan Diksha Kalyanak / Shri Kunthunath Bhagwan Kevalgyan Kalyanak
25 April 2019
Summary: Shri Sheetalnath Bhagwan Chyavan Kalyanak
29 April 2019
Summary: Shri Naminath Bhagwan Nirvan Kalyanak
3 May 2019
Summary: Shri Anantnath Bhagwan Janma Kalyanak
4 May 2019
Summary: Shri Anantnath Bhagwan Diksha Kalyanak / Shri Anantnath Bhagwan Kevalgyan Kalyanak / Shri Kunthunath Bhagwan Janma Kalyanak
7 May 2019
Summary: Akhaa Treej / Varshi Tap Parna
8 May 2019
Summary: Shri Abhinandan Swami Bhagwan Chyavan Kalyanak
11 May 2019
Summary: Shri Dharmanath Bhagwan Chyavan Kalyanak
12 May 2019
Summary: Shri Sumatinath Bhagwan Janma Kalyanak / Shri Abhinandan Swami Bhagwan Nirvan Kalyanak
13 May 2019
Summary: Shri Sumatinath Bhagwan Diksha Kalyanak
14 May 2019
Summary: Shri Mahavirswami Bhagwan Kevalgyan Kalyanak
15 May 2019
Summary: Shashan Sthapana Divas
16 May 2019
Summary: Shri Vimalnath Bhagwan Chyavan Kalyanak / Shri Ajitnath Bhagwan Chyavan Kalyanak
25 May 2019
Summary: Shri Shreyanshnath Bhagwan Chyavan Kalyanak
27 May 2019
Summary: Shri Munisuvrat Swami Bhagwan Janma Kalyanak
28 May 2019
Summary: Shri Munisuvrat Swami Bhagwan Nirvan Kalyanak
1 June 2019
Summary: Shri Shantinath Bhagwan Janma Kalyanak / Shri Shantinath Bhagwan Nirvan Kalyanak
2 June 2019
Summary: Shri Shantinath Bhagwan Diksha Kalyanak
21 June 2019
Summary: Shri Aadinath Bhagwan Chyavan Kalyanak
26 June 2019
Summary: Shri Naminath Bhagwan Diksha Kalyanak
8 July 2019
Summary: Shri Mahavirswami Bhagwan Chyavan Kalyanak / Atthai Prarambh
9 July 2019
Summary: Shri Neminath Bhagwan Nirvan Kalyanak
15 July 2019
Summary: Chaumasi Chaudas / Chaaturmaas Prarambh / Shri Vasupujya Swami Bhagwan Nirvan Kalyanak
16 July 2019
Summary: Guru Poornima
20 July 2019
Summary: Shri Shreyanshnath Bhagwan Nirvan Kalyanak
24 July 2019
Summary: Shri Anantnath Bhagwan Chyavan Kalyanak
25 July 2019
Summary: Shri Naminath Bhagwan Janma Kalyanak
26 July 2019
Summary: Shri Kunthunath Bhagwan Chyavan Kalyanak
2 August 2019
Summary: Shri Sumatinath Bhagwan Chyavan Kalyanak
4 August 2019
Summary: Shri Neminath Bhagwan Janma Kalyanak
5 August 2019
Summary: Shri Neminath Bhagwan Diksha Kalyanak
7 August 2019
Summary: Shri Parshvanath Bhagwan Nirvan Kalyanak
11 August 2019
Summary: Bakri Idd (Ayambil Karvu)
15 August 2019
Summary: Shri Munisuvrat Swami Bhagwan Chyavan Kalyanak
23 August 2019
Summary: Shri Chandraprabhu Swami Bhagwan Nirvan Kalyanak / Shri Shantinath Bhagwan Chyavan Kalyanak
24 August 2019
Summary: Shri Suparshvanath Bhagwan Chyavan Kalyanak
26 August 2019
Summary: Paryushan Parv Prarambh
27 August 2019
Summary: Shri Munisuvrat Swami Bhagwan Kevalgyan Kalyanak
31 August 2019
Summary: Shri Mahavirswami Janm Vaanchan / 14 Swapna Darshan
2 September 2019
Summary: Samvatsari Mahaparv
7 September 2019
Summary: Shri Suvidhinath Bhagwan Nirvan Kalyanak
28 September 2019
Summary: Shri Neminath Bhagwan Kevalgyan Kalyanak
5 October 2019
Summary: Oli Prarambh
13 October 2019
Summary: Shri Naminath Bhagwan Chyavan Kalyanak
19 October 2019
Summary: Shri Sambhavnath Bhagwan Kevalgyan Kalyanak
25 October 2019
Summary: Shri Padmaprabha Bhagwan Janma Kalyanak / Shri Neminath Bhagwan Chyavan Kalyanak
26 October 2019
Summary: Dhan Teras / Shri Padmaprabha Bhagwan Janma Kalyanak / Shri Padmaprabha Bhagwan Diksha Kalyanak
27 October 2019
Summary: Kaali Chaudas
28 October 2019
Summary: Diwali / Shri Mahavirswami Bhagwan Nirvan Kalyanak

 

Upcoming Shubh Din

21 January 2019
Summary: Shri Dharmanath Bhagwan Kevalgyan Kalyanak
25 January 2019
Summary: Shri Padmaprabha Bhagwan Chyavan Kalyanak
28 January 2019
7 February 2019
Summary: Shri Abhinandan Swami Bhagwan Janma Kalyanak / Shri Vasupujya Swami Bhagwan Kevalgyan Kalyanak
10 February 2019
11 February 2019
15 February 2019
21 February 2019
24 February 2019
Summary: Shri Suparshvanath Bhagwan Kevalgyan Kalyanak
3 March 2019
Summary: Shri Shreyanshnath Bhagwan Janma Kalyanak
13 March 2019
14 March 2019
Summary: Shri Sambhavnath Bhagwan Chyavan Kalyanak
17 March 2019
22 March 2019
25 March 2019
Summary: Shri Chandraprabhu Swami Bhagwan Chyavan Kalyanak
31 March 2019
6 April 2019
7 April 2019
8 April 2019
10 April 2019
12 April 2019
Summary: Oli Prarambh
17 April 2019
Summary: Shri Mahavirswami Bhagwan Janm Kalyanak
19 April 2019
Summary: Shri Siddhachalji Maha Yatra (Chaitri Poonam)
26 April 2019
29 April 2019
Summary: Shri Naminath Bhagwan Nirvan Kalyanak
7 May 2019
Summary: Akhaa Treej / Varshi Tap Parna
10 May 2019
15 May 2019
Summary: Shashan Sthapana Divas
19 May 2019
23 May 2019
26 May 2019
27 May 2019
Summary: Shri Munisuvrat Swami Bhagwan Janma Kalyanak
30 May 2019
31 May 2019
12 June 2019
23 June 2019
4 July 2019
11 July 2019
17 July 2019
19 July 2019
24 July 2019
Summary: Shri Anantnath Bhagwan Chyavan Kalyanak
5 August 2019
Summary: Shri Neminath Bhagwan Diksha Kalyanak
7 August 2019
Summary: Shri Parshvanath Bhagwan Nirvan Kalyanak
15 August 2019
Summary: Shri Munisuvrat Swami Bhagwan Chyavan Kalyanak
16 August 2019
25 August 2019
9 September 2019
11 September 2019
29 September 2019
30 September 2019
3 October 2019
8 October 2019
10 October 2019
14 October 2019
25 October 2019
Summary: Shri Padmaprabha Bhagwan Janma Kalyanak / Shri Neminath Bhagwan Chyavan Kalyanak
27 October 2019
Summary: Kaali Chaudas
28 October 2019
Summary: Diwali / Shri Mahavirswami Bhagwan Nirvan Kalyanak

 

Upcoming Samayiks (MSJS)

27 January 2019
10 February 2019
24 February 2019
Summary: Shri Suparshvanath Bhagwan Kevalgyan Kalyanak
10 March 2019
Summary: Shri Mallinath Bhagwan Chyavan Kalyanak
24 March 2019
Summary: Shri Parshvanath Bhagwan Chyavan & Kevalgyan Kalyanak
7 April 2019
21 April 2019
Summary: Shri Sheetalnath Bhagwan Nirvan Kalyanak
5 May 2019
19 May 2019
2 June 2019
Summary: Shri Shantinath Bhagwan Diksha Kalyanak
16 June 2019
30 June 2019
14 July 2019
28 July 2019
11 August 2019
Summary: Bakri Idd (Ayambil Karvu)
25 August 2019
8 September 2019
22 September 2019
6 October 2019
20 October 2019

Join Us Click Here
Kids Pathshala Join Now
Snatra Request Click Here
Volunteer For Us Click Here